Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Số người online:
Lượt truy cập: 571038

Kiện toàn Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020

Cập nhật ngày : 17/01/2017
CTTĐT - Ban Chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020 do đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban.

 

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định Số 2684/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo về kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/10/2016 và thay thế Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011-2020.

Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra các cấp, các ngành tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2011/QH13 ngày 25/11/2011 của Quốc hội và Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020; việc thực hiện các dự án bảo vệ và phát triển rừng trung hạn và hàng năm, phương án bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng;

Chỉ đạo việc lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực bảo vệ và phát triển rừng hàng năm cho các dự án bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; xây dựng phương án huy động nguồn lực hỗ trợ công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở những điểm nóng về phá rừng, khai thác, buôn bán lâm sản trái phép và những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, cháy lớn;

Chỉ đạo, điều hành việc phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành và địa phương; huy động lực lượng, phương tiện trong việc tổ chức ứng cứu chữa cháy rừng, đấu tranh chống chặt phá rừng, buôn bán lâm sản trái pháp luật.

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản; phòng cháy, chữa cháy rừng của tỉnh;

Phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác quản lý và thực hiện dự án, giải quyết các vấn đề liên quan đến thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng;

Đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời đề nghị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Trưởng ban, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng bộ máy giúp việc của cơ quan mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh. Giúp việc cho Ban chỉ đạo tỉnh, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý các dự án thuộc Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020.

Ban Chỉ đạo làm việc theo quy chế do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011-2020.Nguồn: Lan Hương/http://trangthanhvien.yenbai.gov.vn/​