Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Số người online:
Lượt truy cập: 571095

Tỉnh Bình Định: Phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016 – 2020

Cập nhật ngày : 17/01/2017
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh
Ngày 19/10/2016, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 3690/QĐ UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020.

Kế hoạch nhằm mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng bền vững, khai thác hợp lý và sử dụng hiệu quả tiềm năng đất đai, xác định cơ cấu cây trồng hợp lý, nâng cao năng suất và chất lượng rừng. Phát triển lâm nghiệp gắn với phát triển kinh tế, ổn định xã hội và bảo vệ môi trường.

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là bảo vệ  xây dựng ổn định diện tích rừng tự nhiên hiện có, nâng cao chất lượng  rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất, phát huy chức năng rừng phòng hộ đầu nguồn, mục tiêu đến năm 2020 nâng độ che phủ rừng lên 52%, cân bằng sinh thái, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học.

Nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020: Bảo vệ rừng 321.799 ha đảm bảo rừng thực sự có chủ, khoán quản lý bảo vệ rừng hàng năm bình quân 104.111 ha/năm; diện tích rừng trồng 45.500 ha, bình quân 9.100 ha/năm (trong đó rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 2.500 ha, rừng sảu xuất 42.500 ha, trồng rừng thay thế 500ha); khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên 69.850 ha, chăm sóc rừng 45.500 ha; hỗ trợ trồng cây phân tán 2 triệu cây; khai thác gỗ rừng trồng 3.500.000 m3;  tổ chức thực hiện dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng; triển khai thực hiện cơ sở hạ tầng đường lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tổng dự toán nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020  là 1.477.923 triệu đồng. Địa điểm thực hiện tại 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch cũng đề ra 5  giải pháp thực hiện như: giải pháp về vốn đầu tư;  giải pháp quản lý 3 loại rừng, bảo vệ và phát triển rừng; giải pháp bảo vệ phòng cháy, chữa cháy rừng; giải pháp về giao rừng, cho thuê rừng và giao đất lâm nghiệp; giải pháp về Khoa học công nghệ và khuyến lâm.

UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch;  Sở Kế hoạch và ĐT, Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT phân đối và phân bổ kế hoạch vốn ngân sách hàng năm thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có rừng, tổ chức bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng, diện tích đất đã quy hoạch để trồng rừng của địa phương, phối hợp với Sở NN & PTNT trong việc triển khai các dự án bảo vệ và phát triển rừng. 

Nguồn: http://www.anlao.binhd​inh.gov.vn/