Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Số người online:
Lượt truy cập: 571054

Quảng Ngãi: Triển khai chương trình bảo vệ và phát triển rừng năm 2016

Cập nhật ngày : 05/02/2017
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 về việc giao Kế hoạch Chương trình bảo vệ và phát triển rừng năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

         I. Các chỉ tiêu lâm sinh:

        1. Khoán bảo vệ rừng phòng hộ: 15.309 ha vốn 4.914,189 triệu đồng.

        2. Chăm sóc rừng phòng hộ: 428,8 ha vốn 1.809,047 triệu đồng.

        3. Trồng rừng phòng hộ: 85 ha vốn 1.476,764 triệu đồng.

        4. Hỗ trợ trồng cây phân tán: 740 triệu đồng.

       II. Xây dựng cơ sở hạ tầng.

       1. Mở mới đường giao thông nội vùng kết hợp đường ranh cản lửa: 6 km vốn 960 triệu đồng.

       2. Sửa chữa trạm quản lý bảo vệ rừng, tường rào cổng ngõ: 01 trạm vốn 100 triệu đồng.

       III. Về tổ chức thực hiện:

      1. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, UBND các huyện: Sơn Hà, Ba Tơ, Trà Bồng, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Bình Sơn; các chủ đầu tư được giao kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển rừng năm 2016 tại Điều 1 Quyết định này tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng quy định về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ và thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư ngân sách Nhà nước.

      2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đúng quy định hiện hành của Nhà nước để hoàn thành kế hoạch được giao.

       3. Đối với kế hoạch trồng rừng thay thế 13 ha (tại BQL rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham) giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức lập phương án trồng rừng thay thế và chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.

        4. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi kiểm tra, thanh toán và quyết toán vốn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

       Để triển khai Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chủ trì tổ chức hội nghị vào ngày 22/4/2016.

        Thành phần tham gia UBND các huyện; Giám đốc các Ban quản lý rừng phòng hộ; Phòng Tài chính kế hoạch sở; Chi cục Kiểm lâm tỉnh để triển khai Quyết định trên./.

Nguồn: Trần Dũng - http://kiemlamquangngai.gov.vn/