Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Số người online:
Lượt truy cập: 578725
Ngày 07 tháng 02 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra quyết định số 205/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, với nội dung chủ yếu sau:
Xem tiếp
Ngày 09 tháng 01 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 58/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020, với nội dung sau:
Xem tiếp
Ngày 09 tháng 01 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 57/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020, với nội dung chủ yếu sau:
Xem tiếp