Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Số người online:
Lượt truy cập: 571028

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Cập nhật ngày : 04/12/2012
Ngày 09 tháng 01 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 58/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020, với nội dung sau:
            I. Thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên:
            1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải.
            2. Phó Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát.
            3. Ủy viên: Thứ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc; Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam; Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.
            4. Mời đại diện lãnh đạo: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIII; Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm ủy viên Ban Chỉ đạo.
            II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo
            Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18/2011/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội và Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020. Trong đó, tập trung chỉ đạo, giải quyết một số vấn đề sau:
            1. Chỉ đạo, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương lập và thực hiện kế hoạch, dự án bảo vệ và phát triển rừng trung hạn và hàng năm; phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
            2. Thông qua kế hoạch và phân bổ nguồn lực bảo vệ và phát triển rừng hàng năm của các Bộ, ngành và địa phương trong toàn quốc.
            3. Điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa phương; chỉ đạo việc huy động lực lượng, phương tiện trong việc tổ chức ứng cứu chữa cháy rừng, đấu tranh chống phá rừng, buôn bán lâm sản trái pháp luật vượt quá khả năng xử lý của địa phương theo quy định của pháp luật.
            4. Chỉ đạo thực hiện các chỉ thị; quyết định của Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản; phòng cháy, chữa cháy rừng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.
Nhiệm vụ cụ thể của các ủy viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.
            III. Văn phòng Ban Chỉ đạo
            Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Văn phòng Ban Chỉ đạo đặt tại Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập, ban hành quy chế làm việc, bổ nhiệm Chánh văn phòng, chỉ đạo giải quyết kinh phí hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo.
            IV. Hiệu lực thi hành
            Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 1832/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2008 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo nhà nước Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008 - 2010 và số 1245/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2010 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng của Thủ tướng Chính phủ.