Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Số người online:
Lượt truy cập: 571045

Thông báo mời báo giá: Gói thầu số 46: Biên tập, thiết kế, cấp phép và in cuốn tài liệu gồm: Chương trình mục tiêu PTLNBV giai đoạn 2016-2020 (Tiếng Việt và Tiếng Anh), Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 71/NQ-CP ...

Cập nhật ngày : 26/10/2017
Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 thông báo mời báo giá, cụ thể:
- Tên Bên mời thầu: Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 46: Biên tập, thiết kế, cấp phép và in cuốn tài liệu gồm: Chương trình mục tiêu PTLNBV giai đoạn 2016-2020 (Tiếng Việt và Tiếng Anh), Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; các thông tư hướng dẫn thực hiện; Các thông báo họp BCĐNN, văn bản liên quan.

- Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2017.​

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành báo giá:từ 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 10 năm 2017 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2017.

- Địa điểm phát hành báo giá: Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2020

Địa chỉ: Phòng 209, nhà B9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 02437349657            fax: 02437349658

Email: vpbcd57@mard.gov.vn

Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.

- Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2017.

- Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2017.​

Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và PTR giai đoạn 2011-2020 trân trọng thông báo./.