Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Số người online:
Lượt truy cập: 571031

Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và tiếp tục phát hành HSYC gói thầu số 05

Cập nhật ngày : 07/05/2018
I. THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG TẢI

1. Tên gói thầu: gói thầu số 05:  Phóng sự nội dung về Luật Lâm nghiệp năm 2017, nhiệm vụ triển khai thực hiện và công tác xây dựng các văn bản thi hành Luật.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

2. Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững – Kinh phí không thường xuyên

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2018 đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 05 năm 2018.

6. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+

Địa chỉ: Phòng 209, nhà B9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 02437.349.657                 fax: 02437.349.658

Email: vanphong886@mard.gov.vn

7. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.

8. Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng (bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn), theo hình thức nhận tiền mặt.

9. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 05 năm 2018.

10. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 05 năm 2018.

II. THÔNG TIN GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU

Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+ thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và tiếp tục phát hành hồ sơ yêu cầu gói thầu trên, cụ thể:

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 05 năm 2018.

- Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 05 năm 2018.

- Hiệu lực của Hồ sơ đề xuất: ≥ 55 ngày  kể từ ngày 07/05/2018 hoặc ≥ 45 ngày kể từ ngày 14/5/2018.

- Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu: ≥ 85 ngày  kể từ ngày 07/05/2018 hoặc ≥ 75 ngày kể từ ngày 14/5/2018.

Nhà thầu có thể xem thông tin được đăng tải trên báo đầu thầu, hệ thống đấu thầu điện tử và trang web: khbvptr.vn.

VĂN PHÒNG BCĐNN